ای همیشه نیلگون ای کشورم ز نام تو همیشه سرفراز پرچم مقدس سه رنگ میهنم برفراز موجهای تو در اهتزاز من برای موج های بیقرار تو بیقرارم و به ساحلت نشسته ام.